Zarząd Spółki

Igor Gielniak
Prezes Zarządu

           Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub Statutu dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Zarząd reprezentuje spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych, działając na postawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu.

Rada Nadzorcza Spółki

Magdalena Grzymek
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 

Agnieszka Jarecka
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

    

Konrad Szeląg
Członek Rady Nadzorczej

 

 

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w sposób określony przepisami prawa oraz statutu.

Zgromadzenie wspólników

Prawa i obowiązki właścicielskie wykonują  Akcjonariusze Spółki: Grupa Przemysłowa Baltic Sp. z o.o. oraz  Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w granicach i na zasadach przewidzianych prawem.