Konkurs na członka Zarządu spółki Energomontaż-Północ Gdynia S.A.

Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Spółki „Energomontaż-Północ Gdynia” spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, Rada Nadzorcza Spółki ogłasza postępowanie konkursowe na stanowisko członka Zarządu spółki „Energomontaż- Północ Gdynia” spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni.

Ogłoszenie o postępowaniu konkursowym na stanowisko członka Zarządu spółki EPG S.A.

Oświadczenie uczestnika konkursu na stanowisko członka Zarządu spółki EPG S.A.

Klauzura informacyjna dot. RODO dla kandydatów

Postanowienie o zatwierdzenie układu

Informujemy, że 26 października 2023 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy wydał postanowienie, którym zatwierdził układ w postępowaniu  o zatwierdzenie układu “Energomontaż-Północ Gdynia” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni.

Postanowienie stało się prawomocne 10 listopada 2023 r. zgodnie z art. 171 ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2022 roku poz. 2309 ze zm.). Spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie, objęła funkcję nadzorcy wykonania układu z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ.

Z dniem uprawomocnienia się orzeczenia zatwierdzającego układ „Energomontaż-Północ Gdynia” S.A. odzyskuje zarząd nad majątkiem. Oznacza to, że samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą bez nadzoru sądu restrukturyzacyjnego oraz innych organów pozasądowych.

Wszystkie zobowiązania „Energomontaż-Północ Gdynia” S.A. powstałe przed dniem układowym, tj. przed dniem 23 lutego 2023 r. zostały objęte układem. Wierzytelności objęte układem będą wykonywane na zasadach i terminach określonych w postanowieniu o zatwierdzeniu układu.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Nadzorcą wykonania układu jest adwokat Rafał Kowalczyk (tel. 537 408 403; e-mail: energomontaz@zfrsa.pl). Biuro Nadzorcy wykonania układu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (Poznań, ul. Grunwaldzka 38; tel.: 61 222 43 81).

Kapitał zakładowy „Energomontaż-Północ Gdynia” S.A. w wyniku konwersji wierzytelności ujętych w Grupie II (zgodnie z postanowieniem sądu o zatwierdzeniu układu) został podwyższony o kwotę 51 485 436 zł (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć), i aktualnie wynosi 180 423 478 zł (sto osiemdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem) w drodze emisji 51 485 436 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć), nowych akcji zwykłych imiennych serii F.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z zatwierdzeniem układu, Sąd wydał również postanowienie o umorzeniu postępowania dotyczącego upadłości Spółki Energomontaż-Północ Gdynia S.A.

 

EPG na targach w Paryżu

Energomontaż-Północ Gdynia S.A.  w dniach 28-30 lstopada br weźmie udział w Światowej Wystawie Jądrowej w Paryżu. WNE to wiodące międzynarodowe wydarzenie dla wszystkich graczy w cywilnym przemyśle jądrowym. Polska również będzie tam obecna: około 70 polskich firm/organizacji; 27 jako bezpośredni współwystawca. Większość z firm biorących udział w tramach stoiska polskiego ma już doświadczenie w branży jądrowej.

Odwiedź nas w polskim pawilonie – J135!

Ponowne postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu EPG

W związku z brakiem możliwości wyłonienia kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Energomontaż-Północ Gdynia S.A. w restrukturyzacji (dalej jako „Spółka”), w konkursie na to stanowisko ogłoszonym dnia 18 września 2023 r. niniejszym informujemy,  iż na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Spółki „Energomontaż-Północ Gdynia” spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, Rada Nadzorcza Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki „Energomontaż- Północ Gdynia” spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni.

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na Wiceprezesa Zarządu EPG

Oświadczenie kandydata_V-ce Prezes Zarządu EPG

Klauzura Rodo

Konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki „Energomontaż-Północ Gdynia” spółka akcyjna w restrukturyzacji

Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Spółki „Energomontaż-Północ Gdynia” spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni (dalej jako „Spółka”), Rada Nadzorcza Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki „Energomontaż- Północ Gdynia” spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni.

Więcej:

Ogłoszenie konkurs V-ce Prezes EPG

Oświadczenie kandydata V-ce Prezes Zarządu

Klauzula Informacyjna

Informacja o postępowaniu restrukturyzacyjnym

Zarząd spółki Energomontaż-Północ Gdynia S.A., mając na uwadze konieczność modernizacji struktury organizacyjnej i finansowej, podjął decyzję o zainicjowaniu postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania o zatwierdzenie układu. Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego ukazało się w dniu 23 lutego 2023 r. w Krajowym Rejestrze Zadłużonych pod numerem 20230223/00395. Dzień układowy został ustalony na dzień 23 lutego 2023 r. Funkcję Nadzorcy układu w postępowaniu sprawuje Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

Spółka w najbliższym czasie przystąpi do rozmów z wierzycielami. Nadrzędnym celem Spółki jest uniknięcie ogłoszenia upadłości poprzez restrukturyzację zobowiązań w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Dzięki zainicjowaniu postępowania restrukturyzacyjnego utrzymana zostanie ciągłość realizacji kontraktów i sprzedaży. Nasi kontrahenci mają stały i swobodny dostęp do pełnej oferty, a także bez przeszkód mogą korzystać z wszelkich praw związanych z wykonywanymi przez Spółkę usługami. W ramach postępowania Spółka będzie prowadziła konserwatywną politykę płynnościową – wszystkie bieżące płatności będą regulowane na bieżąco.

Zarząd jest zdeterminowany do utrzymania działalności Spółki i podkreśla, iż skorzystanie z postępowania restrukturyzacyjnego jest właściwym procesem prowadzącym do uzdrowienia przedsiębiorstwa.

Informacje o postępowaniu będą również publikowane na stronie internetowej Nadzorcy układu: https://zimmermanfilipiak.pl/postepowania/energomonta%C5%BC-p%C3%B3%C5%82noc-gdynia-s.a.html

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: epg@epgsa.com

Program naprawczy dla Spółki Energomontażu-Północ Gdynia S.A. (EPG)

Grupa Przemysłowa Baltic sp. z o.o. wraz z Zarządem Spółki Energomontaż-Północ Gdynia S.A. oraz Zarządem Spółki Baltic Operator sp. z o.o., wykorzystując zasoby Grupy, realizują program naprawczy dla Spółki Energomontażu-Północ Gdynia S.A. (EPG).

Aktualna trudna sytuacja Spółki spowodowana jest nadzwyczajną zmianą cen materiałów i usług oraz ich dostępnością na rynku konstrukcji stalowych, w tym związanych z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy oraz pandemią, które zaciążyły na realizowanych przez EPG w latach 2021-2022 kontraktach eksportowych.

Energomontaż-Północ Gdynia S.A. obecnie uczestniczy w realizacji kluczowego kontraktu Grupy z zakresu konstrukcji offshore wspólnie ze Spółką Baltic Operator sp z o.o. dla Klienta zagranicznego. Celem wspólnych działań jest prawidłowa i terminowa realizacja kontraktu, co będzie miało wpływ na prawidłową realizację świadczeń pracowniczych przez Spółkę. W kolejnych tygodniach EPG będzie razem z Baltic Operator sp. z o.o. kontynuowała swój udział w kompletnej realizacji kontraktu oraz przeprowadzała niezbędne czynności restrukturyzacyjne.

Grupa Przemysłowa Baltic sp. z o.o. kontynuuje akwizycję nowych kontraktów na rynkach zagranicznych.

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na Prezesa spółki Energomontaż-Północ Gdynia S.A.

Rada Nadzorcza Spółki Energomontaż-Północ Gdynia Spółka Akcyjna ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu spółki Energomontaż-Północ Gdynia S.A. w Gdyni.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie zgłoszenia do dnia 19.01.2023 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Spółki (ul. Handlowa 19, 81-061 Gdynia) lub listownie.

Szczegóły postępowania oraz dokumenty do pobrania poniżej:

 

Z Gdyni na niemiecką farmę wiatrową

Energomontaż-Północ Gdynia S.A. z Grupy Przemysłowej Baltic zakończył z sukcesem prestiżowy kontrakt dla belgijskiej Grupy DEME, w którym pełnił rolę pierwszego podwykonawcy, zaraz po generalnym wykonawcy. W weekend 4-5 czerwca odbył się załadunek na barkę dwóch elementów przygotowanych do budowy farmy wiatrowej Arcadis Ost na niemieckiej części Bałtyku.

Więcej informacji o projekcie:
https://www.gospodarkamorska.pl/z-gdyni-na-niemiecka-farme-wiatrowa-skomplikowane-konstrukcje-dla-offshore-juz-w-drodze-do-danii-wideo-zdjecia-64913

Porozumienie o współpracy z Westinghouse Electric Company podpisane

Energomontaż-Północ Gdynia S.A. podpisała wspólnie z  porozumienie o współpracy w zakresie potencjalnej budowy sześciu reaktorów AP1000 w ramach realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz przyszłych projektów z wykorzystaniem tej technologii w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

“Westinghouse jest gotowy wesprzeć Polskę w osiągnięciu celów związanych z polityką energetyczną. Będziemy działać w oparciu o nasze doświadczenie w realizacji inwestycji w technologie jądrowe na całym świecie. Te zadania będzie dodatkowo wspierał zespół prawie 200 pracowników zatrudnionych w Globalnym Centrum Usług Wspólnych Westinghouse w Krakowie, który jest zaangażowany w globalne działania naszej firmy” – powiedział, cytowany w komunikacie, Mirosław Kowalik, prezes Westinghouse Polska.

Westinghouse Electric Company jest dostawcą produktów i technologii dla elektrowni jądrowych. Jak podano, firma jest jednym z trzech pretendentów do pierwszego przetargu na budowę elektrowni jądrowej w Polsce.