Powołanie Pełnomocnika Zarządu ds. Energetyki Jądrowej

W związku ze zmianami jakie dokonały się w strukturze Grupy Przemysłowej Baltic, oraz wraz z ogłoszeniem przez Westinghouse Electric Company listy planowanych polskich dostawców, wychodząc naprzeciw potrzebom inwestycji związanych z transformacją energetyczną kraju, Zarząd GPB postanowił usankcjonować prace nad przygotowaniem spółek Energomontaż – Północ Gdynia S.A. oraz Baltic Operator Sp. z o.o. jako ogniw łańcucha dostaw dla inwestycji w pierwszą polską elektrownię atomową.

W związku z powyższym Zarząd GPB pragnie poinformować o formalnym powołaniu Pełnomocnika Zarządu ds. Energetyki Jądrowej.

Funkcję tę Zarząd GPB powierza panu Wiktorowi Neć, związanemu ze spółkami Grupy od 2018 roku jako Project Manager. Działania realizowane będą pod szczególnym nadzorem Zarządu GPB w osobach pana Adama Kowalskiego – Prezesa Zarządu GPB oraz pani dr Magdaleny Czuba-Wąsowskiej – Wiceprezes Zarządu GPB. Ponadto Zarząd Grupy podkreśla ważność przedsięwzięcia zarówno z perspektywy strategii rozwoju Grupy Przemysłowej Baltic, jak również z perspektywy strategii właściciela, czyli Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy uwzględnieniu strategii państwa w transformacji energetycznej.

Konkurs na członka Zarządu spółki Energomontaż-Północ Gdynia S.A.

Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Spółki „Energomontaż-Północ Gdynia” spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, Rada Nadzorcza Spółki ogłasza postępowanie konkursowe na stanowisko członka Zarządu spółki „Energomontaż- Północ Gdynia” spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni.

Ogłoszenie o postępowaniu konkursowym na stanowisko członka Zarządu spółki EPG S.A.

Oświadczenie uczestnika konkursu na stanowisko członka Zarządu spółki EPG S.A.

Klauzura informacyjna dot. RODO dla kandydatów

Postanowienie o zatwierdzenie układu

Informujemy, że 26 października 2023 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy wydał postanowienie, którym zatwierdził układ w postępowaniu  o zatwierdzenie układu “Energomontaż-Północ Gdynia” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni.

Postanowienie stało się prawomocne 10 listopada 2023 r. zgodnie z art. 171 ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2022 roku poz. 2309 ze zm.). Spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie, objęła funkcję nadzorcy wykonania układu z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ.

Z dniem uprawomocnienia się orzeczenia zatwierdzającego układ „Energomontaż-Północ Gdynia” S.A. odzyskuje zarząd nad majątkiem. Oznacza to, że samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą bez nadzoru sądu restrukturyzacyjnego oraz innych organów pozasądowych.

Wszystkie zobowiązania „Energomontaż-Północ Gdynia” S.A. powstałe przed dniem układowym, tj. przed dniem 23 lutego 2023 r. zostały objęte układem. Wierzytelności objęte układem będą wykonywane na zasadach i terminach określonych w postanowieniu o zatwierdzeniu układu.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Nadzorcą wykonania układu jest adwokat Rafał Kowalczyk (tel. 537 408 403; e-mail: energomontaz@zfrsa.pl). Biuro Nadzorcy wykonania układu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (Poznań, ul. Grunwaldzka 38; tel.: 61 222 43 81).

Kapitał zakładowy „Energomontaż-Północ Gdynia” S.A. w wyniku konwersji wierzytelności ujętych w Grupie II (zgodnie z postanowieniem sądu o zatwierdzeniu układu) został podwyższony o kwotę 51 485 436 zł (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć), i aktualnie wynosi 180 423 478 zł (sto osiemdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem) w drodze emisji 51 485 436 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć), nowych akcji zwykłych imiennych serii F.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z zatwierdzeniem układu, Sąd wydał również postanowienie o umorzeniu postępowania dotyczącego upadłości Spółki Energomontaż-Północ Gdynia S.A.

 

EPG na targach w Paryżu

Energomontaż-Północ Gdynia S.A.  w dniach 28-30 lstopada br weźmie udział w Światowej Wystawie Jądrowej w Paryżu. WNE to wiodące międzynarodowe wydarzenie dla wszystkich graczy w cywilnym przemyśle jądrowym. Polska również będzie tam obecna: około 70 polskich firm/organizacji; 27 jako bezpośredni współwystawca. Większość z firm biorących udział w tramach stoiska polskiego ma już doświadczenie w branży jądrowej.

Odwiedź nas w polskim pawilonie – J135!

Ponowne postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu EPG

W związku z brakiem możliwości wyłonienia kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Energomontaż-Północ Gdynia S.A. w restrukturyzacji (dalej jako „Spółka”), w konkursie na to stanowisko ogłoszonym dnia 18 września 2023 r. niniejszym informujemy,  iż na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Spółki „Energomontaż-Północ Gdynia” spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, Rada Nadzorcza Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki „Energomontaż- Północ Gdynia” spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni.

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na Wiceprezesa Zarządu EPG

Oświadczenie kandydata_V-ce Prezes Zarządu EPG

Klauzura Rodo

Konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki „Energomontaż-Północ Gdynia” spółka akcyjna w restrukturyzacji

Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Spółki „Energomontaż-Północ Gdynia” spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni (dalej jako „Spółka”), Rada Nadzorcza Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki „Energomontaż- Północ Gdynia” spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni.

Więcej:

Ogłoszenie konkurs V-ce Prezes EPG

Oświadczenie kandydata V-ce Prezes Zarządu

Klauzula Informacyjna

Informacja o postępowaniu restrukturyzacyjnym

Zarząd spółki Energomontaż-Północ Gdynia S.A., mając na uwadze konieczność modernizacji struktury organizacyjnej i finansowej, podjął decyzję o zainicjowaniu postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania o zatwierdzenie układu. Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego ukazało się w dniu 23 lutego 2023 r. w Krajowym Rejestrze Zadłużonych pod numerem 20230223/00395. Dzień układowy został ustalony na dzień 23 lutego 2023 r. Funkcję Nadzorcy układu w postępowaniu sprawuje Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

Spółka w najbliższym czasie przystąpi do rozmów z wierzycielami. Nadrzędnym celem Spółki jest uniknięcie ogłoszenia upadłości poprzez restrukturyzację zobowiązań w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Dzięki zainicjowaniu postępowania restrukturyzacyjnego utrzymana zostanie ciągłość realizacji kontraktów i sprzedaży. Nasi kontrahenci mają stały i swobodny dostęp do pełnej oferty, a także bez przeszkód mogą korzystać z wszelkich praw związanych z wykonywanymi przez Spółkę usługami. W ramach postępowania Spółka będzie prowadziła konserwatywną politykę płynnościową – wszystkie bieżące płatności będą regulowane na bieżąco.

Zarząd jest zdeterminowany do utrzymania działalności Spółki i podkreśla, iż skorzystanie z postępowania restrukturyzacyjnego jest właściwym procesem prowadzącym do uzdrowienia przedsiębiorstwa.

Informacje o postępowaniu będą również publikowane na stronie internetowej Nadzorcy układu: https://zimmermanfilipiak.pl/postepowania/energomonta%C5%BC-p%C3%B3%C5%82noc-gdynia-s.a.html

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: epg@epgsa.com

Program naprawczy dla Spółki Energomontażu-Północ Gdynia S.A. (EPG)

Grupa Przemysłowa Baltic sp. z o.o. wraz z Zarządem Spółki Energomontaż-Północ Gdynia S.A. oraz Zarządem Spółki Baltic Operator sp. z o.o., wykorzystując zasoby Grupy, realizują program naprawczy dla Spółki Energomontażu-Północ Gdynia S.A. (EPG).

Aktualna trudna sytuacja Spółki spowodowana jest nadzwyczajną zmianą cen materiałów i usług oraz ich dostępnością na rynku konstrukcji stalowych, w tym związanych z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy oraz pandemią, które zaciążyły na realizowanych przez EPG w latach 2021-2022 kontraktach eksportowych.

Energomontaż-Północ Gdynia S.A. obecnie uczestniczy w realizacji kluczowego kontraktu Grupy z zakresu konstrukcji offshore wspólnie ze Spółką Baltic Operator sp z o.o. dla Klienta zagranicznego. Celem wspólnych działań jest prawidłowa i terminowa realizacja kontraktu, co będzie miało wpływ na prawidłową realizację świadczeń pracowniczych przez Spółkę. W kolejnych tygodniach EPG będzie razem z Baltic Operator sp. z o.o. kontynuowała swój udział w kompletnej realizacji kontraktu oraz przeprowadzała niezbędne czynności restrukturyzacyjne.

Grupa Przemysłowa Baltic sp. z o.o. kontynuuje akwizycję nowych kontraktów na rynkach zagranicznych.

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na Prezesa spółki Energomontaż-Północ Gdynia S.A.

Rada Nadzorcza Spółki Energomontaż-Północ Gdynia Spółka Akcyjna ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu spółki Energomontaż-Północ Gdynia S.A. w Gdyni.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie zgłoszenia do dnia 19.01.2023 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Spółki (ul. Handlowa 19, 81-061 Gdynia) lub listownie.

Szczegóły postępowania oraz dokumenty do pobrania poniżej:

 

Z Gdyni na niemiecką farmę wiatrową

Energomontaż-Północ Gdynia S.A. z Grupy Przemysłowej Baltic zakończył z sukcesem prestiżowy kontrakt dla belgijskiej Grupy DEME, w którym pełnił rolę pierwszego podwykonawcy, zaraz po generalnym wykonawcy. W weekend 4-5 czerwca odbył się załadunek na barkę dwóch elementów przygotowanych do budowy farmy wiatrowej Arcadis Ost na niemieckiej części Bałtyku.

Więcej informacji o projekcie:
https://www.gospodarkamorska.pl/z-gdyni-na-niemiecka-farme-wiatrowa-skomplikowane-konstrukcje-dla-offshore-juz-w-drodze-do-danii-wideo-zdjecia-64913