POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Misją Spółki Energomontaż-Północ Gdynia S. A. jest zostanie liderem w realizacji interdyscyplinarnych projektów stalowych o wysokiej jakości, przy ciągłym podnoszeniu poziomu BHPiOŚ.

NAJWYŻSZE KIEROWNICTWO ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:

 • Świadczenia usług i produkcji o najwyższym standardzie,
 • Spełnienia wymagań i oczekiwań Klienta z jednoczesnym uwzględnieniem interesów Spółki,
 • Ciągłego doskonalenia realizowanych procesów oraz zarządzania jakością, BHP i środowiskowego,
 • Spełniania wymagań właściwych norm, aktów prawnych i przepisów lokalnych oraz innych mających zastosowanie wymagań,
 • Utrzymania i umocnienia zdobytej pozycji lidera w produkcji i kompletacji wielkogabarytowych elementów dla sektora offshore oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej w tym obszarze,
 • Dążenia do ciągłej poprawy warunków bezpieczeństwa na stanowiskach pracy,
 • Zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • Angażowania pracowników i ich przedstawicieli do konsultacji oraz działań na rzecz doskonalenia bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz jakości,
 • Stałego monitorowania aspektów środowiskowych,
 • Podejmowania wszelkich działań zmierzających do zapobiegania zanieczyszczaniu i awariom środowiskowym,
 • Efektywnego wykorzystania materiałów, surowców i mediów.

SPEŁNIENIE POWYŻSZEGO GWARANTUJEMY PRZEZ:

 • Zaangażowanie najwyższego kierownictwa poprzez przyjęcie pełnej odpowiedzialności za skuteczność działań na rzecz jakości i ochrony środowiska oraz za zapobieganie urazom i dolegliwościom związanym z pracą oraz zapewnienie bezpiecznych i higienicznych miejsc pracy,
 • Utrzymanie właściwej organizacji ZSZ i zintegrowanie wymagań zarządzania jakością, BHP i środowiskowego z procesami biznesowymi,
 • Cykliczne przeglądy i oceny Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, kompetencji oraz świadomości w zakresie jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
 • Unowocześnienie i rozwój potencjału wytwórczego,
 • Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych,
 • Zapewnienie zasobów do właściwego funkcjonowania jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
 • Ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, identyfikację zagrożeń dot. BHP oraz ich eliminację,
 • Przestrzeganie zasad zapobiegania i utrzymanie gotowości do reagowania na wypadki przy pracy oraz poważne awarie,
 • Spełnienie wymagań prawnych, dobrowolnie przyjętych norm oraz wymagań Klienta w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Przekazywanie informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom i organizacjom współpracującym,
 • Bieżące konsultowanie z pracownikami efektów działalności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy oraz ochroną środowiska oraz utrzymywanie narzędzi do aktywnego udziału pracowników w budowaniu tego systemu
 • Stałe monitorowanie stanowisk i warunków pracy,
 • Ustalanie celów, zadań i programów na rzecz zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska,
 • Komunikowanie o zagrożeniach środowiskowych wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
 • Stałe podnoszenie stopnia znajomości Zintegrowanego Systemu Zarządzania wśród pracowników.