Polityka Etyki Biznesu

Dążąc do ciągłego doskonalenia funkcjonowania Spółki, Zarząd Energomontażu — Północ Gdynia S.A. podjął decyzję o uchwaleniu niniejszego Kodeksu. Akt ten ma na celu potwierdzenie zasad i deklaracji zawartych w powszechnie obowiązującym prawie oraz wewnętrznie obowiązujących regulaminach, które są podstawą działalności nie tylko Zarządu EPG, ale również każdego jej Pracownika.

Zarząd EPG realizując zamówienia dla swoich Klientów, zlecając prace Podwykonawcom, zatrudniając Pracowników zarówno krajowych jak i zagranicznych oraz zarządzając działaniem Spółki, kieruje się ogólnoprzyjętymi w prawie krajowym i międzynarodowym zasadami. Przy realizacji każdej aktywności biznesowej, Zarząd EPG szczególnie ma na względzie przestrzeganie praw człowieka, ponieważ gwarantuje to uczciwe, legalne i efektywne prowadzenie działalności gospodarczej.

Dla prawidłowego funkcjonowania Spółki istotnym jest, aby każdy Pracownik, podwykonawca oraz inny podmiot zewnętrzny znał zasady, jakimi kieruje się EPG przy podejmowaniu z nim współpracy. Szczególnie ważne w tym aspekcie są dla Spółki zasady niedyskryminacji z jakiegokolwiek powodu, równouprawnienia, oraz jawności i transparentności działania.

Realizując powyższe, EPG kładzie również szczególny nacisk na ograniczenie negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko naturalne, ograniczając wszelkie czynniki mogące szkodliwie na nie wpłynąć do absolutnego minimum.

Dobre imię Spółki, sprawne funkcjonowanie oraz jej prawidłowe postrzeganie wśród innych przedsiębiorców zależy zarówno od kadry nią zarządzającej, jak również od każdego Pracownika. Dlatego Zarząd EPG zobowiązuje każdego Pracownika Spółki, jak również każdy podmiot zewnętrzy wykonujący prace na jej zlecenie do zapoznania się i przestrzegania zawartych w niniejszym Kodeksie Etyki zasad i postulatów.

Zasady Ogólne

Energomontaż— Północ Gdynia S.A. działa w oparciu o wartości i zasady zapewniające poszanowanie niezbywalnej godności człowieka wobec każdej osoby chcącej współpracować ze Spółką.

Każdego Pracownika Spółki, nie wyłączając kadry zarządzającej, zobowiązuje się do przestrzegania przepisów niniejszego Kodeksu Etyki. Osoby na stanowiskach kierowniczych są w szczególności zobowiązane do prezentowania sobą nienagannej postawy, promującej zawarte poniżej postanowienia wśród pozostałych Pracowników.

1. Wartości EPG

 • Zdrowie i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie firmy, zarówno Pracowników, jak i Klientów oraz ich przedstawicieli jest w EPG priorytetem, dlatego poprze zastosowanie wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy tworzone są miejsca pracy wolne od zagrożeń. W EPG przestrzegane są międzynarodowe standardy dotyczące pracy i praw człowieka, traktując je jako fundamentalne i powszechne. EPG respektuje i realizuje przepisy prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny, a także dba aby Pracownicy zawsze byli traktowani zgodnie z mającymi zastosowanie wymaganiami.

EPG współpracuje z władzami i organami regulacyjnymi, zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym.

 • Zgodność z prawem

Podstawą relacji Spółki z Pracownikami, Kontrahentami, Podwykonawcami i innymi osobami są przepisy zawarte w międzynarodowych konwencjach, dotyczących Praw Człowieka, takich jak Europejska Konwencja Praw Człowieka i Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ.

 • Zrównoważony rozwój

Energomontaż dąży do jak najlepszego wykonywania zadań zleconych przez swoich Klientów, kierując się przy ich realizacji odpowiedzialnością i uczciwością oraz przestrzegając zasad zrównoważonego i racjonalnego zarządzania pracą. Realizując wyznaczone cele, Spółka dba o rentowność firmy, dzięki czemu zapewnione są godne i bezpieczne warunki pracy oraz inwestycje w rozwój.

 • Godność i szacunek

Spółka szczególny nacisk kładzie na szacunek i godność należną każdemu człowiekowi, nieakceptowanie wszelkich rodzajów dyskryminacji i nietolerancji oraz na równe traktowanie każdego Pracownika i Kontrahenta. EPG zachowuje i propaguje zasady przestrzegania prywatności Pracowników i Kontrahentów poprzez stosowanie Polityki Ochrony Danych Osobowych.

2.  Relacje między pracodawcą, a Pracownikami

Wzajemne zaufanie i uczciwa realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa, wewnętrznych regulacji, podpisanych umów oraz niniejszego kodeksu są podstawą budowania relacji między pracodawcą, a Pracownikami EPG.

Zarząd Spółki jako odpowiedzialny pracodawca zapewnia:

 • rzetelne, uczciwe, odpowiedzialne i efektywne kierowanie sprawami Spółki,
 • kierowanie się tylko i wyłącznie dobrem Spółki, nie podejmując żadnych decyzji ze względu na własny interes i zyski jakie można odnieść na własny rachunek,
 • poszanowanie praw człowieka i praw pracowniczych, równe traktowanie wszystkich Pracowników oraz przeciwdziałanie wszelkim formom mobbingu i dyskryminacji,
 • wsparcie inicjatywy oraz pomysłowości Pracowników odpowiednio ich nagradzając za wskazanie nowych rozwiązań pozwalających na sprawniejsze i bardziej efektywne działanie Spółki, godne i bezpieczne warunki zatrudnienia oraz rozwój zawodowy,
 • wszelkie dostępne środki niezbędne do ochrony życia i zdrowia Pracowników w czasie wykonywania obowiązków w miejscu pracy,

Pracownicy EPG prezentują odpowiedzialną postawę w miejscu pracy poprzez:

 • uczciwość, lojalność i pełne zaangażowanie w wykonywanie obowiązków zawodowych,
 • przestrzeganie przepisów prawa i regulacji wewnętrznych Spółki oraz zasad niniejszego Kodeksu,
 • dbałość o powierzone aktywa oraz zachowanie poufności i wykorzystywania informacji niejawnych wyłącznie zgodnie z interesem firmy,
 • wykorzystywanie potencjału firmy jedynie do działalności związanej z realizacją obowiązków zawodowych wynikających ze stosunku pracy- brak akceptacji dla czerpania prywatnych korzyści poprzez działania korupcyjne oraz inne działania sprzeczne z interesem Spółki
 • pomoc nowym współpracownikom w przystosowaniu się do nowego miejsca pracy oraz w zapoznaniu się z panującymi w Spółce zasadami,
 • podejmowanie wyłącznie działań nakierowanych na zapewnienie najwyższej jakości realizowanych projektów.

3.  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ze względu na charakter działalności, w której praca wykonywana jest w środowisku o znacznym zagrożeniu dla życia i zdrowia Pracowników, priorytetem Spółki jest ciągłe monitorowanie i podnoszenie poziomu bezpieczeństwa. Dlatego tworzone są miejsca pracy wolne od zagrożeń dla Pracowników, Partnerów Biznesowych i innych osób przebywających na terenie zakładu

Energomontaż-Północ poprzez zastosowanie wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy Pracownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie instrukcji i procedur bezpieczeństwa, stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej oraz za zgłaszanie wszelkich braków dotyczących Bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania na bieżąco monitoruje bezpieczeństwo i ryzyka mogących wystąpić zagrożeń, co umożliwia wprowadzenie działań mających na celu ograniczenie lub zupełne ich usunięcie.

Jedną z zasad stosowanych w EPG jest brak tolerancji dla spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.

4.  Środowisko naturalne

Dla EPG środowisko naturalne nigdy nie było obojętne. Podejmowane są wysiłki, aby osiągnąć zrównoważony rozwój poprzez selekcję surowców i segregację odpadów oraz ograniczenie emisji. EPG zwraca szczególną uwagę na poszanowanie środowiska naturalnego przy prowadzeniu swojej działalności. Wszelkie negatywne skutki, które mogą z niej wyniknąć, ograniczane są do minimum.

Spółka prowadzi odpowiedzialną gospodarkę zasobami, w szczególności energią elektryczną i wodą, ograniczając ich użycie tylko w koniecznym zakresie oraz niwelując wszelkie marnotrawstwo.

Przy planowaniu i realizacji swoich działań EPG bierze pod uwagę przepisy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego, dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Pracownicy EPG planują wykonywane prace tak, by w najmniejszym albo w żadnym stopniu nie oddziaływały na środowisko. Każdy Pracownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie procedur i instrukcji dotyczących ochrony środowiska.

5.  Przestrzeganie zasad równego traktowania

Brak tolerancji dla molestowania i wszelkiego rodzaju dyskryminacji. W EPG panuje bezwzględny zakaz dyskryminacji ze względu na: rasę, status społeczny, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, upośledzenie, inwalidztwo, płeć, orientację seksualną, związek lub przynależność polityczną czy związkową, wiek oraz stan cywilny, niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Uznając prawo Pracowników do wolnego zrzeszania się, Zarząd EPG podejmuje dialog z Radą Pracowniczą oraz przedstawicielami Związków Zawodowych.

6.  Relacje z partnerami biznesowymi

Kluczem do sukcesu każdego przedsiębiorstwa są stałe, mocne, długotrwałe relacje z Kontrahentami, do czego EPG dokłada największych starań, poprzez sumienne i profesjonalne wykonywanie zleconych prac.

EPG nie akceptuje i potępia wszelkie zachowania i działania o charakterze korupcyjnym. Jednak w przypadku zaistnienia takich zdarzeń, wyciągnięte zostaną surowe konsekwencje wobec osób w nie zaangażowanych. Spółka wierzy w uczciwość, bezstronność i równość w relacjach biznesowych.

EPG przestrzega obowiązujących przepisów z zakresu uczciwej konkurencji. W Spółce panuje brak tolerancji dla oferujących oraz przyjmujących nienależnych korzyści.

Równe traktowanie partnerów biznesowych to jedna z zasad przestrzeganych w Spółce. Kryteria wyboru dostawców i podwykonawców są jasno określone, obiektywne i bezstronne. Od Partnerów biznesowych EPG oczekuje rzetelności, kwalifikacji do realizowania zamówień w najwyższej jakości, bezwzględnego przestrzegania zasad BHP i ochrony środowiska.

W relacjach biznesowych wszyscy Pracownicy Spółki są zobowiązani stosować się do przepisów prawa i zasad etyki biznesu. Wszelkie przypadki ich nieprzestrzegania należy zgłosić na piśmie do Zarządu Spółki. W celu uniknięcia konfliktu interesów Pracownicy Spółki mają obowiązek niezwłocznego zgłoszenia wszelkich powiązań majątkowych i osobowych z podmiotami współpracującymi oraz konkurencyjnymi.

7. Zgłaszanie podejrzeń naruszenia prawa lub zasad zapisanych w Kodeksie Etyki

Polityka Etyki Biznesu S.A. jest dokumentem zakomunikowanym oraz dostępnym zarówno dla Pracowników EPG, jak i dla Partnerów Biznesowych.

 • Nowi pracownicy zapoznawani są z Polityką przez Dział Kadr i Płac oraz przez bezpośrednich przełożonych,
 • Firmy świadczące usługi dla EPG otrzymują Politykę Etyki Biznesu EPG S.A. wraz z Ogólnymi Warunkami Współpracy,
 • Klienci zapoznawani są z Polityką przez pracowników pionu Handlowego lub kierowników projektów.

EPG zapewnia Pracownikom oraz Partnerom Biznesowym możliwość zgłaszania podejrzeń w zakresie łamania prawa oraz postanowień niniejszej Polityki. Nieprawidłowości można zgłaszać bez zagrożenia poniesienia konsekwencji. Wszystkie zgłoszenia zostaną należycie rozpatrzone z zachowaniem pełnej anonimowości, a następnie zostaną podjęte stosowne działania.

Zasady zgłaszania możliwych naruszeń w EPG S.A., jako spółce powiązanej kapitałowo z GPB Sp. z o.o. opisano w procedurze obowiązującej w ww. Spółkach: GPB-ODP-007. W myśl tej procedury zgłoszenia mogą dokonać zarówno pracownicy Spółek, jak również przedstawiciele ich Partnerów Biznesowych anonimowo poprzez aplikację online https://gpb.vco.ey.com/, używając formularza zgłaszania naruszeń w grupie kapitałowej spółki Grupa Przemysłowa Baltic Sp. z o.o. Formularz zgłoszeń składa się z 2 stron. Po wypełnieniu formularza zgłoszenie zostanie anonimowo (o ile zgłaszający nie poda danych osobowych) przekazane do Compliance Officera. W pliku “Regulamin użytkowania” (na 2 stronie formularza) znajdują się szczegółowe informacje o przebiegu zgłoszenia i możliwych działaniach następczych.