POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Misją Spółki Energomontaż-Północ Gdynia Sp. z o.o. jest osiągnięcie pełnego zadowolenia Klientów z jakości wyrobów i usług świadczonych na najwyższym poziomie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przy ciągłym wzroście świadomości znaczenia ochrony środowiska.

NAJWYŻSZE KIEROWNICTWO ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:

 • Świadczenia usług i produkcji o najwyższym standardzie,
 • Spełnienia wymagań i oczekiwań Klienta z jednoczesnym uwzględnieniem interesow Spółki,
 • Ciągłego doskonalenia realizowanych procesów i podnoszenia jakośc i,
 • Spełniania wymagań właściwych norm, aktów prawnych i przepisów lokalnych
 • Utrzymania i umocnienia zdobytej pozycji lidera w produkcji i kompletacji wielkogabarytowych elementów dla sektora offshore oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej w tym obszarze,
 • Dążenia do ciągłej poprawy warunków bezpieczenństwa na stanowiskach pracy poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych,
 • Zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • Uwzględniania roli pracowników Spółki i zaangażowania ich do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz doskonalenia jakości,
 • Stałego monitorowania aspektów środowiskowych,
 • Podejmowania wszelkich działan zmierzających do zapobiegania zanieczyszczaniu awariom środowiskowym,
 • Efektywnego wykorzystania materiałów, surowców i mediów.

SPEŁNIENIE POWYŻSZEGO GWARANTUJEMY PRZEZ :

 • Zaangażowanie najwyższego kierownictwa do działań na rzecz jakości, bezpieczeństwa higieny pracy oraz ochrony środowiska,
 • Utrzymanie właściwej organizacji zarządzania jakością,
 • Cykliczne przeglądy i oceny Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, kompetencji oraz świadomości w zakresie jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
 • Unowocześnienie i rozwój potencjału wytwórczego,
 • Zapewnienie srodków do własciwego funkcjonowania jakości , bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
 • Identyfikacji zagrożeń i ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • Przestrzeganie zasad zapobiegania i utrzymanie gotowości do reagowania na wypadki przy pracy oraz poważne awarie,
 • Przestrzeganie przepisów prawnych, dobrowolnie przyjętych norm oraz wymagań Klienta w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Przekazywanie informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom i organizacjom współpracującym.
 • Stałe monitorowanie stanowisk i warunków pracy,
 • Ustalanie celów, zadań i programów na rzecz zarządzania jakoscią, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska,
 • Komunikowanie o zagrożeniach środowiskowych wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
 • Stałe podnoszenie stopnia znajomości Zintegrowanego Systemu Zarządzania wśród pracowników.