Zmiana w dniu 14.03.2018r.

Na podstawie §12 Regulaminu Przetargu informujemy o wprowadzonych zmianach w dniu 8 marca 2018 roku w Regulaminie Przetargu:

  1. Usunięto z §2 Regulaminu Przetargu – opisu Przedmiotu Sprzedaży pozycję nr. 2.2 – Stację zagazowania o pow. Użytkowej 27 m2, gdyż po dokonaniu pomiarów geodezyjnych stwierdzono, iż budowla ta nie znajduje się w granicy działek wchodzących w skład Przedmiotu Sprzedaży.

Pozostałe warunki przetargu pozostają bez zmian. Poniżej do pobrania Regulamin Przetargu zawierający wyżej opisane zmiany.”

 

Zmiana w dniu 08.03.2018r.

„Na podstawie §12 Regulaminu Przetargu informujemy o wprowadzonych zmianach w dniu 8 marca 2018 roku w Regulaminie Przetargu:

  1. Przedłużono na składanie ofert wskazany w § 6 ustęp 2 termin z dnia 20 marca 2018 do godziny 12.00 do dnia 23 marca 2018 roku do godziny 12.00
  2. Przełożono termin otwarcia kopert wskazany w § 9 termin otwarcia ofert z dnia 20 marca 2018 roku o godzinie 12.30 na 23 marca 2018 o godzinie 12.30

 

Ogłoszenie z dnia: 2018-03-06

Energomontaż-Północ Gdynia S.A. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni 81-061, przy ul. Handlowej 19 (przecznicy ul. Hutniczej).

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:

Prawa użytkowania wieczystego gruntu (o łącznej powierzchni 17 080 m2) oraz prawa własności budynków i budowli na nieruchomościach gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 442/2 o powierzchni 460 m2 oraz 453/2 o powierzchni 16 516 m2 (Księga wieczysta: GD1Y/00002979/5) oraz 443/2 o powierzchni 104 m2 (księga wieczysta: GD1Y/00065771/6) położonych w Gdyni, 81-061 przy ul. Handlowej 19.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.015.000,00 zł netto. 
Wadium w wysokości 401.500,00 zł płatne do dnia 22.03.2018 r. 

Ofertę w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 23.03.2018 r. do godziny 12.00 w Biurze Zarządu Spółki przy ul. Handlowej 19 w Gdyni, 81-061.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.03.2018 r. o godzinie 12.30 w Energomontaż-Północ Gdynia S.A. w Gdyni – ul. Handlowa 19, w Sali konferencyjnej w budynku D, II piętro.

Regulamin Przetargu wraz z załącznikami dostępny poniżej.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.